Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ประจำปี 2560

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทาง บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนธรรมชาติ” ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี ณ โรงเรียนครนวิทยา

นายโกวิท ควรทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “ทุนธรรมชาติ” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยผลักดันให้นักเรียนมีความมานะพยายาม มุ่งมั่นในการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายของผู้ปกครอง และนำมาซึ่งเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ โดยโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 13 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยที่ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายนี้ อย่างต่อเนื่องทุกปี

จุดเริ่มต้นของโครงการในช่วงปีแรกนั้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในตำบลครนทั้งหมด 8 โรงเรียน และขยายพื้นที่มอบให้กับโรงเรียนในตำบลวิสัยในปี พ.ศ. 2555 จนมาถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 13 โรงเรียน เป็นจำนวน 96 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail