Website-BeeBrand-12072016-infomation

01 logo Facebook72 02 logo YouTube72 03 logo Instagram72 04 logo GooglePlus72 05 logo Line72

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ ‘ผึ้งทุนธรรมชาติ’ สร้างสรรค์อาหารกลางวัน เพื่อโภชนาการที่ดีและสุขภาพแข็งแรงa710761d71c7e9dc70204934fe279bba

นางธิดารัตน์ ควรทรงธรรม กรรมการ บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด (แถวยืนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับนายอวยชัย สุขแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุข (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) และนางทิวาพร  จันอาภา นายก อบต.ครน (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมมอบเงินทุนรางวัลพร้อมโล่ห์เกียรติคุณให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ชนะเลิศ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง รองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียน บ้านน้ำฉา รองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” ปีที่ 1

d34ff76ddb677439b2a85ad24cde859a          โครงการ “ผึ้งทุนธรรมชาติ” อาหารกลางวันในโรงเรียน โดยน้ำมันปาล์มตราผึ้ง เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้เยาวชนระดับชั้น ป.6 - ม.3  มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์สร้างแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ดี โดยเลือกใช้ทุนธรรมชาติหรือทรัพยากรอื่นๆ ในท้องถิ่นของตนมาปรับใช้และจัดการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่และสุขภาพดี โดยเริ่มที่จังหวัดชุมพร ในปีนี้เป็นปีแรก

กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

ผู้บุกเบิกสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดน้ำมันปาล์มของไทยในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มุ่งมั่นยกระดับตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนากระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลธรรมชาติให้กับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sharing

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail